Menu główne
CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem
Ośrodek wypoczynkowy
Sekcje zainteresowań
Wideo
Linki
Facebook Gmina Lubasz

Konkurs Fotograficzny - Jesień

Regulamin konkursu fotograficznego „Gmina Lubasz w jesiennym pejzażu”

I.Organizator konkursu

1. Organizatorem konkursu fotograficznego „Gmina Lubasz w jesiennym pejzażu”, zwanego dalej „Konkursem” jest Gminny Ośrodek Kultury w Lubaszu, zwanymi dalej „Organizatorem”.

foto 036-Resizer-700SR

 

 

II. Cel i tematyka konkursu

Celem Konkursu jest zarejestrowanie jesiennych obrazów..W konkursie chodzi o to, by każde zdjęcie przedstawiało jesienny pejzaż rozpoznawalny na terenie Gminy Lubasz.

III. Uczestnicy konkursu

Konkurs " Gmina Lubasz w jesiennym pejzażu " adresowany jest do wszystkich zainteresowanych fotografią mieszkańców Gminy Lubasz.

I.Zgłaszanie prac

1. Zgłoszenie fotografii do konkursu odbywa się poprzez przesłanie pliku w formie elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Zdjęcie musi być w formacie JPG, a wielkość pliku jest dowolna. (W razie potrzeby uczestnik zostanie powiadomiony o konieczności nadesłania na adres organizatora zdjęcia w lepszej rozdzielczości)
2. Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 zdjęcie. 
3. W e-mailu przesłanym na adres organizatora powinny znajdować się następujące informacje:
• dane personalne uczestnika (imię, nazwisko, adres),
• numer telefonu, adres e-mail,
• tytuł fotografii,
• plik JPG podpisany ma być nazwiskiem z kolejnym numerem fotografii np. Kowalski1, Kowalski2, a nie numerem nadanym przez aparat fotograficzny
• datę i miejsce wykonania fotografii (data zrobienia fotografii nie może być starsza niż 1.10.2017 r.)
4. Zgłoszenia prac będą przyjmowane do 30 października 2017 r.
5. Obróbka zdjęć przesłanych na konkurs może polegać jedynie na działaniach odpowiadających zabiegom stosowanym w ciemni fotograficznej, polegających na globalnych zmianach - rozjaśnianiu, kontrastowaniu, redukcji koloru. Wszelkie inne zmiany, a zwłaszcza fotomontaż, są niedopuszczalne. Zdjęcie niespełniające wymagań konkursowych zostanie zdyskwalifikowane..
6. Zdjęcia mogą przesyłać tylko ich autorzy.
7. Prace niespełniające wymogów regulaminu konkursu zostaną odrzucone.
8. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:
Zamieszczenie fotografii w Galerii konkursowej z udzieleniem Organizatorowi przez Uczestnika Konkursu nieodpłatnej i bezterminowej licencji na umieszczenie zdjęć wykonanych przez Uczestnika Konkursu na stronie www Organizatora i facebooku.
Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej, jednorazowej reprodukcji nagrodzonych i wyróżnionych prac, a także podczas wystawy pokonkursowej oraz w innych publikacjach związanych z konkursem.
Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że nie będą one zagrażały ani naruszały praw osób trzecich, w szczególności nie będą naruszały ich majątkowych i osobistych praw autorskich, oraz że osoba przekazująca prace konkursowe ma zgody osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach, i uprawnienia do wyrażania zgody na wykorzystanie tych wizerunków w zakresie opisanym w punkcie 8 powyżej. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej osoba przekazująca zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.

IV. Ocena prac i rozstrzygnięcie konkursu

1.Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora. 
2. Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu biorąc pod uwagę wartość artystyczną, jakość i oryginalność nadesłanych fotografii. 
3. Spośród nadesłanych prac Jury wybierze trzy prace, które zajmą pierwsze, drugie i trzecie miejsce.
4. Jury wybierze również prace wyróżnione – o ilości tych prac Jury zadecyduje podczas obrad.
5. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.
6. O decyzji Jury nagrodzone i wyróżnione osoby zostaną powiadomione telefonicznie i drogą elektroniczną.
7. Decyzje Jury zostaną ogłoszone na stronach GOK LUBASZ
8. Uroczysta prezentacja wyróżnionych prac oraz zwycięzców Konkursu nastąpi podczas corocznego wydarzenia pod nazwą ,,Zwiastuny Kultury 2018”

V. Nagrody

1. Zwycięzcy Konkursu otrzymają następujące nagrody:
• za zajęcie I miejsca – dyplom i ekspozycja pracy na wystawie pokonkursowej + niespodzianka
• za zajęcie II miejsca – dyplom i ekspozycja pracy na wystawie pokonkursowej + niespodzianka
• za zajęcie III miejsca – dyplom i ekspozycja pracy na wystawie pokonkursowej + niespodzianka
2. Jury ma prawo do innego podziału puli nagród.
VI. Postanowienia końcowe
1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.gok-lubasz.pl oraz na facebooku.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.
3. Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341, z późn. zm.).
4. Zgłoszenie fotografii do Konkursu i wysłanie Formularza Zgłoszeniowego Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem przez uczestnika Konkursu warunków niniejszego regulaminu.

 

 

 

Copyright by gok-lubasz.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.